Cześć,

na tej stronie znajdziesz regulamin, w którym zawarliśmy informacje o wszystkich etapach zawieranej przez nas umowy od złożenia zamówienia, po sposób dostawy, a także o procedurze odstąpienia od umowy i postępowaniu reklamacyjnym.

Gdybyś po jego lekturze miał dodatkowe pytania, to jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: kontakt@mojesmarty.pl

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy udanych zakupów oraz owocnego korzystania ze Smartów 😉

Jola i Jarek Kania

PS. Pamiętaj, że obecnie kupujesz Smarty ramach przedsprzedaży, więc czas realizacji zamówienia będzie dłuższy niż zwyczajowo (wysyłki będa realizowane po 17 czerwca 2022), ale w ramach podziękowania za Twoje zaufanie otrzymujesz od nas promocyjne dodatki.

Regulamin sklepu internetowego MojeSmarty.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://mojesmarty.pl/regulamin

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://mojesmarty.pl

Sprzedawca – Erbesa Jarosław Kania, ul. Chwarznieńska 142C, 81-602 Gdynia, NIP 9491988390 REGON 222058849

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych, np. ebook, kurs online, webinar w ramach sprzedaży regularnej oraz przedsprzedaży.

Umowa może dotyczyć tylko produktów opisanych na stronie Sklepu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Kupujących i Sprzedawcy.

Podczas korzystania ze Sklepu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Wymagania techniczne

Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczny jest:

 • dostęp do internetu,
 • aktywny adresu e-mail,
 • powszechnie dostępny system operacyjny,
 • powszechnie dostępna przeglądarka internetowa,
 • program do otwierania plików w formacie PDF.

Dodatkowo, do korzystania z treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu konieczny może być dostęp do oprogramowania umożliwiającego odtwarzanie dźwięku oraz filmu.

W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

Podstawową usługą jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie oraz zawarcie ze Sprzedawcą umowy.

Kupujący może opcjonalnie zapisać się do newslettera prowadzonego przez Sprzedawcę, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownej zgody w procesie składania zamówienia.

Usługa ta polega na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje od Sprzedawcy, w tym także informacje marketingowe o usługach Sprzedawcy.

Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, poprzez link widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

Szczegółowy sposób przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

Powyższe usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o udział w webinarach i szkoleniach zawierane za pośrednictwem Sklepu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@mojesmarty.pl W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 5 Składanie zamówienia

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez realizację poniższych czynności:

 • dodanie produktu dostępnego na Stronie do Koszyka,
 • wypełnienie formularza zamówienia i podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia,
 • wybór sposobu dostawy zamówienia,
 • wybór spospobu płatności,
 • akceptację Regulaminu,
 • kliknięcie przycisku finalizującego zamówienie.

§ 6 Dostawa i płatność

Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia obejmującego produkty fizyczne opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.

Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, odbywają się z wykorzystaniem platformy Przelewy24.pl, obsługiwanej przez: PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Do każdego zamówienia zostanie wystawiona Faktura, doręczona następnie Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 7 Produkty fizyczne

Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.

Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego poprzez powierzenie przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem.

Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 7 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin lub zamówiony produkt dostępny jest w przedsprzedaży. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.

Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

§ 8 Treści cyfrowe

Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

W przypadku kursów on-line, webinarów i podobnych produktów, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy, a dane dostępowe zostaną przesłane na adres e-mail podany przez Kupującego.

Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Sprzedawca udzieli dostępu do zamówionych treści cyfrowych w terminie do 7 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin lub zamówiony produkt dostępny jest w przesprzedaży. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.

Jeśli przedmiotem zamówienia jest prywatny webinar, który Sprzedawca podejmie się zorganizować dla Kupującego, jego realizacja wymaga ustalenia terminu dogodnego dla obu Stron. Sprzedawca oraz Kupujący deklarują, że dołożą wszelkich starań, by webinar odbył się w ciągu 30 dni od daty zakupu, jednak nie później niż 180 dni.

W przypadku zakupu prywatnego webinaru w ramach przedsprzedaży, czas realizacji liczony jest od dnia zakończenia przedsprzedaży, na co Kupujący wyraża zgodę.

W przypadku treści cyfrowych dostęp do treści może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie produktu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do produktu.

W przypadku kursów on-line, webinarów i podobnych produktów Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

 • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
 • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
 • nie rozpowszechniać produktu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

W razie korzystania z produktów w sposób sprzeczny powyższymi zapisami, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do produktu.

§ 9 Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 10 Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty.

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej lub nienależycie wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 11 Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcami danych osobowych Kupującego są podmioty, których udział jest niezbędny do realizacji i rozliczenia Umowy między Kupującym i Sprzedawcą: dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego, dostawca platformy płatności, dostawca systemu fakturowania, dostawca platformy kursu online, dostawca platformy umożliwiającej prowadzenie webinaru, firmy kurierskie, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, urząd skarbowy.

Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.

Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://mojesmarty.pl/polityka-prywatnosci.

§ 12 Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści cyfrowe dostępne w Sklepie, elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 13 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.

Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r., postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04 maja 2022 roku. Archiwalne wersje Regulaminu dostępne są poniżej.